Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową


Tułowice: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową
Numer ogłoszenia: 46068 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową. W budynku znajdują się pomieszczenia zaplecza sportowego stadionu t.j. szatnie i umywalnie dla zawodników, sędziów, sala klubowa z zapleczem, pomieszczenie kotła, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia magazynowe i wc dla kibiców. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy - 210,01 m2, powierzchnia użytkowa - 211,34 m2, kubatura - 602.0 m3 Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.), opinii kominiarskiej i innych badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, załączonym wzorze umowy, oraz wynikający z danych zebranych w trakcie wizji w terenie objętym zadaniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.21.22.20-4, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Udokumentowanie zrealizowania w ciągu ostatnich 5 lat obiektów budowlanych przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, że jako główny wykonawca budowlany uczestniczył w co najmniej dwóch przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania podobnych jak zamówione roboty. Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie w powyższym okresie 2 obiektów o kubaturze min. 800 m3, z pominięciem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, według przekazanych wzorów.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku, uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego oraz kierownikami robót w branży instalacyjnej i elektrycznej. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, według przekazanych wzorów.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) osiąganie w pracach budowlanych w ciągu każdego z ostatnich 3 lat obrotu rocznego co najmniej w kwocie 1 000 000,00 zł, b) udzielenie minimum 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego. c) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 300 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, według przekazanych wzorów. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - FORMULARZ NR 5. 2. Zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysu ofertowego - FORMULARZ NR 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową dofinansowane w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

PDFProjekt architektoniczno - budowlany.pdf

PDFMetryka projektu budowlanego.pdf

PDFInwentaryzacja.pdf

PDFInstalacja elektryczna.pdf

PDFInstalacje sanitarne.pdf

PDFKosztorys.pdf

ATHKosztorys.ath

DOCdruki - wzory.doc

DOCWzór umowy.doc


Wizualizacja:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIAKCJI!

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

DWGInstalacja c.o.dwg

DWGInstalacja wentylacyjna.dwg

DWGInstalacja wodno-kanalizacyjna.dwg


UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIEŃ Z DNIA 29.02.2012r.

PDFInstalacja c.o. - parter.pdf

PDFInstalacja c.o. - piętro.pdf

PDFInstalacja c.o. schemat.pdf

PDFInstalacja wod.-kan. - parter.pdf

PDFInstalacja wod.-kan. - piętro.pdf

PDFWentylacja - parter.pdf

PDFWentylacja piętro.pdf


WYNIKI PRZETARGU:


PDFWyniki przetargu - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


Wersja XML