Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach


Tułowice: Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach
Numer ogłoszenia: 77580 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji we wsi Skarbiszowice, realizowana w oparciu o program Odnowy i Rozwoju Wsi, jest projektem złożonym, obejmującym następujące zadania: - przebudowa starej stodoły i zaadaptowanie jej na wiatę mającą pełnić funkcję głównego budynku Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji, - zagospodarowanie terenu przy wiacie, - budowa trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną, - budowa parkingu samochodowego z kostki brukowej. Opis planowanych zadań, z uwzględnieniem ich funkcjonalności: a) przebudowa starej stodoły i zaadaptowanie jej na wiatę. Powstanie obiektu - wiaty, stanowi jedno z głównych założeń projektu. Budynek ma spełniać kilka funkcji. Po pierwsze, ma stanowić miejsce przeznaczone do organizacji zabaw i festynów okolicznościowych we wsi Skarbiszowice. Po drugie, spełniać będzie funkcje edukacyjne. Do realizacji tych funkcji zakłada się wyposażenie budynku wiaty w scenę oraz rzędy ławek ze stołami. Dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy - 170,59 m2, powierzchnia użytkowa - 135,26 m2, kubatura - 849,00 m3 b) zagospodarowanie terenu przy wiacie. Zakłada się w tym miejscu budowę dziedzińca oraz założenie nowych trawników. c) budowa trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną. Projekt obejmuje budowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną, która ma stanowić dopełnienie funkcjonalności Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji we wsi Skarbiszowice. Planowane boisko będzie miało niewielkie rozmiary, które odpowiadają realnym potrzebą skarbiszowickiej młodzieży. Usytuowane w centralnym punkcie wsi, z pewnością będzie tętniło sportowym życiem, przyczyniając się tym samym do rozwoju trendu aktywnego wypoczynku. d) budowa parkingu samochodowego z kostki brukowej. Planowane jest powstanie ośmiu miejsc parkingowych oraz jednego dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.), opinii kominiarskiej i innych badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.21.21.00-7, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.10.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - FORMULARZ NR 5. 2. Zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysu ofertowego - FORMULARZ NR 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach dofinansowane jest w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

PDFWzór umowy - Budowa centrum w Skarbiszowicach.pdf

PDFSST Skarbiszowice.pdf

PDFSST - Roboty elektryczne.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFProjekt zjazdu.pdf

PDFPlan Zagospodarowania.pdf

PDFKosztorys ZZK - Skarbiszowice.pdf

ATHKosztorys ZZK - Skarbiszowice.ath

DOCdruki - wzory - do specyfikacji - centrum Skarbiszowice.doc

PDF1. Inwentaryzacja.pdf

PDF2. Projekt.pdf

PDF3. Projekt - Konstrukcja.pdf

PDF4. Projekt - Mała architektura.pdf


Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia przetargowe z dnia 22.03.2012r.pdf

PDFProjekt elektryczny - Skarbiszowice.pdf

PDFWyjaśnienia przetargowe z dnia 27.03.2012r.pdf


Zestawienie ofert na budowę Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach:

PDFZestawienie ofert.pdf


Wybór najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Wersja XML