Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXVII Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 141.pdf

w sprawie wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do wykonania inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”


PDFUchwała nr 140.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji do partnerskiego projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski"


PDFUchwała nr 139.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski”


PDFUchwała nr 138.pdf

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice” oraz uchylenia uchwały Nr XXVI/133/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30
sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 137.pdf

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 136.pdf

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020


PDFUchwała nr 135.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 134.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.


Wersja XML