Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach - przetarg organizowany przez Gminny Zespół Szkół w Tułowicach


Tułowice: Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach - przetarg organizowany przez Gminny Zespół Szkół w Tułowicach
Numer ogłoszenia: 447744 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach - przetarg organizowany przez Gminny Zespół Szkół w Tułowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ,dostawę oraz montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach tj. szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa metalowa 8 skrytkowa szr*gł*wys 1170x490x1400mm wzmocnienia na frontach 13-szt; szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa metalowa 8 skrytkowa szr*gł*wys 1170x490x1830mm wzmocnienia na frontach 42-szt; szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa metalowa 2- skrytkowa szr*gł*wys 300x490x1830mm wzmocnienia na frontach 2-szt; krzesła uczniowskie rozmiar 5-6 - 58 szt; stół szkolny uczniowski 1-osobowy nr 5-6 - 58 szt ; stolik projekcyjny 590x500x760 mm -1 szt; biurko dla nauczyciela 1200x600x760 mm - 1 szt.; szafa zamykana dwudrzwiowa 840x400x1850 mm - 1 szt; szafa zamykana 4-drzwiowa 800x400x1850 mm- 1 szt.; kontenerek z 4-szufladami 840x400x1200 - 1 szt. Meble powinny spełniać normy europejskie w zakresie wytrzymałości stabilności i sztywności oraz posiadać certyfikat użyteczności w szkole. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadać będą co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy towarami wykazanymi , a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty gwarancji na okres min.24 m-ce od dnia dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z miejscem dostaw znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble wg załącznika nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności zmiany umowy mogą dotyczyć : - terminu realizacji zamówienia; - wynagrodzenia; - warunków płatności. Zmiany, o których mowa mogą nastąpić w następujących sytuacjach: - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej ; - zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy; - gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Oprócz przypadków określonych w ust. 2. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w innych nieprzewidzianych przypadkach, których nie można było przewidzieć a leżących po stronie Zamawiającego. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gzstulowice.szkolnastrona.pl, www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21-21a 49-130 Tułowice - Sekretariat tel./fax 774600133.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach , ul. Świerczewskiego 21-21a, 49-130 Tułowice -Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFSIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania.pdf


PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 21.11.2012r.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery.pdf


Wersja XML