• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 17 czerwca 2017 roku nowe zasady wycinki drzew


      17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.

    Nie jest wymagane zezwolenie ani zgłoszenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

    Zamiar usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy zgłosić do wójta /wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83f ust. 4 ustawy o  ochronie przyrody). Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince,
to drzewa można usunąć.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

    Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.

    Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

    W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.


PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf


PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew.pdf


Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7005913
w tym miesiącu: 66901
dzisiaj: 580