Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyk w Urzędzie Gminy w Tułowicach


Załącznik
do zarządzenia nr 5/2013
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 18 września 2013r.

Wójt Gminy Tułowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

 

1. Stanowisko pracy:

Informatyk w Urzędzie Gminy w Tułowicach – 1 etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe kierunkowe, potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zadań stosownie do opisu  stanowiska,
 6. doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku informatyka,
 7. dobra znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych i wymagań w tym zakresie dla systemów informatycznych,
 8. znajomość zasada funkcjonowania serwerów w oparciu o platformę Windows,
 9. biegła znajomość oprogramowania biurowego,
 10. wiedza z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci komputerowych,

3. Wymagania dodatkowe  

Prawo jazdy kat. ,,B”

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych w Urzędzie Gminy,
 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej w Urzędzie,
 3. bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego,
 4. przeprowadzanie procedur związanych z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 5. prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 6. sporządzanie dokumentów w formacie XML,
 7. zabezpieczenie sieci zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 8. wprowadzanie danych do systemu Besti@,
 9. koordynowanie obsługi informatycznej komisji wyborczych,
 10. członkostwo w komisji przetargowej,
 11. obsługa fotograficzna uroczystości gminnych,
 12. archiwizacja,
 13. wykonywanie innych poleceń przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie, (list motywacyjny),
 2. życiorys (CV),
 3. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności ,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV z numerem telefonu do kontaktu, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko informatyka“ do dnia 30 września 2013 r. do godz. 10 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

                                                                

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.tulowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tułowicach.


Wersja XML