Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności


Załącznik
do zarządzenia nr 1/2014
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 27 stycznia 2014r.

 

Wójt Gminy Tułowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

 

1. Stanowisko pracy:

Inspektor do spraw ewidencji ludności/zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Tułowicach – 1 etat, w tym: ¼ zastępca kierownika USC, ¾ inspektor do spraw ewidencji ludności

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych i uzyskanie tytułu magistra lub podyplomowych studiów administracyjnych,
 6. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy :
  1. na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, lub
  2. w służbie cywilnej, lub
  3. w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  4. w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
 7. znajomość zagadnień związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób,
 8. znajomość przepisów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, poboru, rejestru wyborców, zbiórek publicznych i zgromadzeń,
 9. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

   3. Wymagania dodatkowe  

      Prawo jazdy kat. ,,B”,

    4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, rejestracji i poboru
 3. prowadzenie rejestru wyborców,
 4. prowadzenie postępowań w sprawach zbiórek publicznych i zgromadzeń,
 5. zastępstwo w sprawach dotyczących dowodów osobistych,
 6. archiwizacja dokumentów,
 7. wykonywanie innych poleceń przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie, (list motywacyjny),
 2. życiorys (CV),
 3. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności ,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV z numerem telefonu do kontaktu, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1 , 49-130 Tułowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko urzędnicze“ do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 10 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.                                                      

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.tulowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tułowicach


Wersja XML