Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych oraz remontem pokrycia dachowego budynku dawnej poczty w Tułowicach


Ogłoszenie o zamówieniu:


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PDFSIWZ.pdf


PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf


DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx


DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx


DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx


DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx


DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx


DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx


Przedmiar robót:


PDFPrzedmiar robót.pdf


Specyfikacje techniczne:


PDFSpecyfikacje techniczne.pdf


Projekt budowlany:


PDFZestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - zakres remontu.pdf


PDFZestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf


PDFRzut przyziemia - zakres remontu.pdf


PDFRzut przyziemia - detale - zakres remontu.pdf


PDFRzut dachu.pdf


PDFRzut dachu - zakres remontu.pdf


PDFRzut dachu 1.pdf


PDFPrzebudowa wejścia W3 na balkon.pdf


PDFOpis techniczny - branża architektoniczna.pdf


PDFOpis techniczny - branża elektryczna.pdf


PDFInwentaryzacja opis.pdf


PDFElewacja zachodnia - zakres remontu.pdf


PDFElewacja zachodnia.pdf


PDFElewacja zachodnia - kolorystyka.pdf


PDFElewacja wschodnia - zakres remontu.pdf


PDFElewacja wschodnia.pdf


PDFElewacja północna - zakres remontu.pdf


PDFElewacja północna.pdf


PDFElewacja południowa - rewizja.pdf


PDFElewacja południowa.pdf


PDFElewacja południowa - kolorystyka.pdf


PDFDetal wejścia W2.pdf


PDFDetal renowacji istniejących kominów.pdf


PDFDetal wejścia W1.pdf


PDFDetal balustrady i posadzki tarasu.pdf


PDFDetal odkopania i izolacji ścian fundamentowych.pdf


PDFElewacja północna - kolorystyka.pdf


PDFElewacja wschodnia - kolorystyka.pdf


Informacje z otwarcia ofert:


PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


Wersja XML