Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XI Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 65.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


PDFUchwała nr 64.pdf

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy TUŁOWICE

Wojewoda Opolski stwierdza nieważność w następującym zakresie:

 1. Terenów określonych na rysunku planu symbolami R1, R2, R3 o przeznaczeniu — tereny rolnicze i odpowiadających im ustaleń w treści uchwały, t. j.:
 1. Terenów określonych na rysunku planu symbolami KDD1, KDD2, KDD3, o przeznaczeniu - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, i odpowiadających im ustaleń w treści uchwały, t. j. $ 24 pkt 2, lit. a, tiret 4 w odniesieniu do zwrotu „KDD:1, KDD:2, KDD:3.
 2. Terenu określonego na rysunku planu symbolem KDL1, o przeznaczeniu — teren drogi publicznej klasy lokalnej i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały, t.j.:
 1. Terenów określonych na rysunku planu symbolami KDG1, KDG2 o przeznaczeniu - tereny dróg publicznych klasy głównej, i odpowiadających im ustaleń w treści uchwały:
 1.  § 24 pkt 1 w odniesieniu do zwrotów „głównej” i „lokalnej”.
 1. Terenu określonego na rysunku planu symbolem MN1 o przeznaczeniu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały: —
 1. Terenu określonego na rysunku planu symbolem KK1 o przeznaczeniu — teren drogi publicznej kolejowej i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały, t. j.:
 1. Terenów określonych na rysunku planu symbolami P1 i P2 o przeznaczeniu — tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, i odpowiadających im ustaleń w treści uchwały, t. j.:
 1. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PK1 o przeznaczeniu — teren komunikacji i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały, t. j. —
 1. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PU1 o przeznaczeniu tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały, t. j.
 1. § 8 pkt 1 w odniesieniu do zwrotu „linię 110 kV oraz”
 1. § 11 pkt 3 w odniesieniu do zwrotu „kablowej linii o szerokości 8 m”.


PDFUchwała nr 63.pdf

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


PDFUchwała nr 62.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice Małe


PDFUchwała nr 61.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłów


PDFUchwała nr 60.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skarbiszowice


PDFUchwała nr 59.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Tułowicka


PDFUchwała nr 58.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goszczowice


PDFUchwała nr 57.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Głosowania:

Głosowania - XI Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach


Wersja XML