Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Tułowice 2010-2014


SESJA XLIII z dnia 6 listopada 2014 r.

PDFProtokół z XLIII z Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 265 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 265 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 264 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf


SESJA XLII z dnia 16 października 2014 r.

PDFProtokół z XLII z Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 263 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 262 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 262 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 262 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 261 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf

PDFUchwała nr 260 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf


SESJA XLI z dnia 16 września 2014 r.

PDFProtokół z XLI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 259 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 259 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 259 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwła nr 258 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf


SESJA XL z dnia 4 września 2014 r.

PDFProtokół z XL Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwala nr 257 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFUchwała nr 256 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała nr 255 zmieniająca uchwałę Nr XXI1222012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 254 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała nr 253 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf


SESJA XXXIX z dnia 7 sierpnia 2014 r.

PDFProtokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 252 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.pdf

PDFUchwała nr 251 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Skarbiszowice.pdf

PDFUchwala nr 250 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 250 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 249 w sprawie zmian w budżetu Gminy Tułowice na 2014r..pdf

PDFUchwala nr 248 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf


SESJA XXXVIII z dnia 25 czerwca 2014 r.

PDFProtokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 247 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.pdf

PDFUchwała nr 246 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwala nr 245 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.pdf


SESJA XXXVII z dnia 5 czerwca 2014 r.

PDFProtokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 244 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 244 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 243 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.pdf

PDFUchwala nr 242 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.pdf

PDFUchwała nr 241 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf

PDFUchwała nr 240 - Przebudowa ciagu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej 1519 O w Ligocie Tułowickiej.pdf

PDFUchwała nr 239 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 239 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 239 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 238 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r..pdf

PDFUchwała nr 237 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2013 r..pdf

PDFUchwała nr 236 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Tułowickiego Ośrodka Kultury.pdf

PDFUchwała nr 235 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.pdf


SESJA XXXVI z dnia 24 kwietnia 2014 r.

PDFProtokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 234 zmieniająca uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów.pdf

PDFUchwała nr 233 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 232 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Złote Bagna”.pdf

PDFUchwała nr 231 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 232 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 232 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 230 w sprawie zmian budżetu Gminy Tulowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 231 Rady Gminy Tułowice.pdf

JPEGZałącznik nr 2 do uchwały nr 231 Rady Gminy Tułowice.jpeg

PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 231 Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXXV z dnia 3 kwietnia 2014 r.

PDFProtokół z XXXV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 229 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr 229 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUchwała nr 228 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf

PDFUchwała nr 227 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.pdf

PDFUchwała nr 226 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.pdf

PDFUchwała nr 225 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała nr 224 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.pdf

PDFUchwała nr 223 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFUchwała nr 222 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy powiat Dolina województwo Iwanofrankiwskie.pdf

PDFUchwała nr 221 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 220 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r..pdf

PDFUchwała nr 219 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr 219 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUchwała nr 218 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr 218 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUchwała nr 217 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr 217 Rady Gminy Tulowice.pdf


SESJA XXXIV z dnia 5 marca 2014 r.

PDFProtokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 216 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf

PDFUchwała nr 215 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 214 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFUchwała nr 213 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania..pdf

PDFUchwała nr 212 uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.pdf

PDFUchwała nr 211 uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.pdf

PDFUchwała nr 210 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 210 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 210 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUchwała nr 209 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

PDFUchwała nr 208 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.pdf

PDFUchwała nr 207 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 207 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 207 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUzasadnienie do uchwały nr 207 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUchwała nr 206 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r..pdf

PDFUchwała nr 205 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr 205 Rady Gminy Tulowice.pdf


SESJA XXXIII z dnia 30 stycznia 2014 r.

PDFProtokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 204 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r..pdf

PDFUchwała nr 203 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2014 r..pdf

PDFUchwała nr 202 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2016..pdf

PDFUchwała nr 201 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach.pdf

PDFUchwała nr 200 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach.pdf

PDFUchwała nr 199 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach.pdf

PDFUchwała nr 198 w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014- 2020.pdf

PDFUchwała nr 197 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.pdf

PDFUchwała nr 196 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r..pdf

PDFUchwala nr 195 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf


SESJA XXXII z dnia 19 grudnia 2013 r.

PDFProtokół XXXII-13 z dnia 19.12.2013r..pdf

PDFUchwała nr 194 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 194 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 194 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 194 Rady Gminy Tulowice.pdf

PDFUchwała nr 193 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr 192 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2014.pdf

PDFUchwała nr 191 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf

PDFUchwała nr 190 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 189 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013 r..pdf

PDFUchwała nr 188 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf


SESJA XXXI z dnia 21 listopada 2013 r.

PDFProtokół nr XXXI-13 z dnia 21.11.2013r.pdf

PDFUchwała nr 187 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze.pdf

PDFUchwała nr 186 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 185 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf


SESJA XXX z dnia 24 października 2013 r.
 

PDFProtokół nr XXX-13 z dnia 24.10.2013r.pdf

PDFUchwała nr 184 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032.pdf

PDFPrognoza oddzialywania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Tułowice na lata 2013-2032.pdf

PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032.pdf

PDFUchwała nr 183 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf

PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf

PDFUchwała nr 182 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała nr 181 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 180 w sprawie nadanie nazwy ulicy.pdf

PDFUchwała nr 179 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf


SESJA XXIX z dnia 26 września 2013 r.

PDFProtokół nr XXIX-13 z dnia 26.09.2013r.pdf

PDFUchwała nr 177 zmieniajacą uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej.pdf

PDFUchwała nr 176 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.pdf

PDFUchwała nr 175 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 174 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwala nr 173 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 173 Rady Gminy Tulowice.pdf


SESJA XXVIII z dnia 22 sierpnia 2013 r.

PDFProtokół nr XXVIII-13 z dnia 22.08.2013r.pdf

PDFUchwała 172 sprawie odmowy rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała 171 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała 170 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFUchwała 169 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice.pdf

PDFUchwała 168 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała 167 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf


SESJA XXVII z dnia 27 czerwca 2013 r.

PDFUchwała nr 166 zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r.pdf

PDFUchwała nr 165 zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r.pdf

PDFUchwała nr 164 zmieniająca uchwałę nr XXII-128-12.pdf

PDFUchwała nr 163 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 162 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 161 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFProtokół z XXVII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXVI z dnia 23 maja 2013 r.

PDFUchwała nr 160 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała nr 159 w sprawie zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym.pdf

PDFUchwała nr 158 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 157 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf

PDFUchwała nr 156 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2012r.pdf

PDFUchwała nr 155 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r-TOK.pdf

PDFUchwała nr 154 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Tułowice za 2012r.pdf


PDFProtokół z XXVI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXV z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PDFUchwała nr 153 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny.pdf

PDFUchwała nr 152 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 151 w spawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFProtokół z XXV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXIV z dnia 14 marca 2013 r.

PDFUchwała nr 150 w swprawie przyjecia zmiany Statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 149 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała nr 148 w spr. przyjecia progr. opieki nad bezd. zwierzętami oraz zapob. bezd. zwierzat na ter. Gm. Tułowice w 2013 r..pdf

PDFUchwała nr 147 uchylająca uchwałę nr XXXI-225-10 Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 146 w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonania zad. Wl. Gm.w zakr. utrzymywania skladowisk odpadow i unieszkodliwiania odp. kom. oraz zawarc.pdf

PDFUchwała nr 145 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2014r.pdf

PDFUchwała nr 144 w sprawie zmian wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 143 w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.pdf


PDFProtokół z XXIV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXIII z dnia 31 stycznia 2013 r.

PDFUchwała nr 142 w sprawie przyjecia planu pracy Rady Gminy na 2013r.pdf

PDFUchwała nr 141 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2013r.pdf

PDFUchwała nr 140 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 139 zm. GPPiRPAiN na 2013 r..pdf

PDFUchwała nr 138 w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Sz.P.wchodzacej w skład GZSZ..pdf

PDFUchwała nr 137 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 136 w sprawie zmiany WPF.pdf

PDFUchwała nr 135 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf


PDFProtokół z XXIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXII z dnia 20 grudnia 2012 r.

PDFUchwała nr 134 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFUchwała nr 133 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 132 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała nr 131 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

PDFUchwała nr 130 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf

PDFUchwała nr 129 zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

PDFUchwała nr 128 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr 127 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr 126 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr 125 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 124 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf


PDFProtokół z XXII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XXI z dnia 29 listopada 2012 r.

PDFUchwała nr 123 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach projektu konkursowego w ramach partnerstwa pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego.pdf

PDFUchwała nr 122 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 121 w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach.pdf

PDFUchwała nr 120 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr 119 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf


PDFProtokół z XXI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XX z dnia 27 września 2012 r.


PDFUchwała Nr XX-118-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XX-117-12 w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała Nr XX-116-12 w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała Nr XX-115-12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFProtokół z XX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XIX z dnia 27 września 2012 r.

PDFUchwała nr XIX-114-12 zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12.pdf

PDFUchwała nr XIX-113-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XIX-112-12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwala Nr XIX-111-12 w sprawie zmian budzetu Gminy Tułowice na 2012 r..pdf


PDFProtokół z XIX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XVIII z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XVIII-110-2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu systemowego Liczymy na sukces dzieki indywidualizacji.pdf


PDFProtokół z XVIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XVII z dnia 28 czerwca 2012 r.

PDFUchwała Nr XVII/109/12 zmieniająca uchwałę nr XI/79/2011.pdf

PDFUchwała Nr XVII/108/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XVII/107/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2011r..pdf

PDFUchwała Nr XVII/106/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. samorządowej instytucji kultury - Tułowickiego Ośrodka Kultury.pdf

PDFUchwała nr XVII/105/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011r.pdf


PDFProtokół z XVII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XVI z dnia 9 czerwca 2012 r.

PDFUchwała Nr XVI-104-12 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XVI-103-12 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Tułowice.pdf


PDFProtokół z XVI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XV z dnia 31 maja 2012 r.

PDFUchwała Nr XV-102-12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XV-101-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf


PDFProtokół z XV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XIV z dnia 26 kwietnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XIV-100-12 w sprawie przyjecia planu pracy Rady Gminy na 2012r.pdf

PDFUchwała Nr XIV-99-12 w sprawie diet dla radnych RG Tułowice oraz soltysów.pdf

PDFUchwała Nr XIV-98-12 w sprawie okr. szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

PDFUchwała Nr XIV-97-12 w sprawie zlecenia pracy z rodziną w Gminie Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XIV-96-12 w sprawie zmian w Statucie OPS Tułoowice.pdf

PDFUchwała Nr XIV-95-12 w sprawie zaciagniecia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Nr XIV-94-12 w prawie zmiany WPF na 2012r.pdf

PDFUchwała Nr XIV-94-12 w prawie zmiany WPF na 2012r.pdf

PDFUchwała nr XIV-93-12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.pdf


PDFProtokół z XIV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XIII z dnia 29 marca 2012 r.

PDFUchwała Nr XIII-92-12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XIII-91-12 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr XIII-90-12 zmieniająca uchwałę Nr XIII-101-08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 - 2012.pdf

PDFUchwała Nr XIII-89-12 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XIII-88-12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr XIII-87-12 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIII-86-12 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf


SESJA XII z dnia 2 lutego 2012 r.

PDFUchwała Nr XII-85-12 w spr. odw. Przew. Kom. Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XII-84-12 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2012r.pdf

PDFUchwała Nr XII-83-12 w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego.pdf

PDFUchwała Nr XII-82-12 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2012r.pdf


PDFProtokół z XII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA XI z dnia 29 grudnia 2011 r.

PDFUchwała nr XI-81-11 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr XI-80-11 zmien. uchwałę nr II-1-06 z 6-12-06 w spr. zasad otrzym. diet.pdf

PDFUchwała nr XI-79-11w spr. Gmin. Progr. Profil. i Rozwiaz. Prob. Alkohol. i Narkot..pdf

     PDFZałącznik nr 1 do uchwały RG Tułowice nr XI-79-11.pdf

     PDFZałącznik nr 2 do uchwały RG Tułowice nr XI-79-11.pdf

     PDFZałącznik nr 3 do uchwały RG Tułowice nr XI-79-11.pdf

PDFUchwała nr XI-78-11 w spr. uchwalenia wieloletniej progn. finans. na 2012 r..pdf

PDFUchwała nr XI-77-11 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XI-76-11 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr XI-75-11 w spr. zm. budżetu Gm. Tułowice na 2011r..pdf

     PDFZałącznik nr 1 do uchwały RG Tułowice nr XI-75-11.pdf


PDFProtokół z XI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA X z dnia 29 listopada 2011 r.

PDFUchwała nr X-74-11 w sprawie odwolania radnego z funkcji Przewodniczacego Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała nr X-73-11 w sprawie programu - pożytek publiczny.pdf

PDFUchwała nr X-72-11 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

PDFUchwała nr X-71-11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym.pdf

PDFUchwała nr X-70-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała nr X-69-11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr X-68-11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Wzór DN-1.pdf

PDFZalacznik nr 2 - Wzór IN-1.pdf

PDFZalacznik nr 3 - Wzór ZN-1/A.pdf

PDFZalacznik nr 4 - Wzór ZN-1/B.pdf

PDFUchwała nr X-67-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf


PDFProtokół z X Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA IX z dnia 27 października 2011 r.

PDFUchwała Nr IX-64-11 z dnia 27-10-11 w spr. sprzeciwu dot. budowy biogazowni w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr IX-63-11 z dnia 27-10-11 w spr. uchylenia uchwały Nr VII-47-11 RG Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr IX-62-11 z dnia 27.10.11 w spr. przyst. do sporzadzenia miejsc. planu zagosp. przestrz..pdf

PDFUchwała Nr IX-61-11 z dnia 27-10-11 w spr. zmiany wieloletniej progmnozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr IX-60-11 z dnia 27-10-11 w spr. zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2011.pdf

PDFUchwała Nr IX-59-11 z dnia 27-10-11 w spr. nadania członkom zespołu Szumiacy Bór tytułu zasłużony.pdf


PDFProtokół z IX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA VIII z dnia 1 września 2011 r.

PDFUchwała Nr VIII-58-11 z dnia 01-09-11 w sprawie przyjecia zmiany Statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr VIII-57-11 z dnia 01.09.11 w sprawie przys. do sporz. zm. MPZP.pdf

PDFUchwała Nr VIII-56-11 z dnia 01-09.11 zmieniająca uchwałę Nr VII-45-11.pdf

PDFUchwała Nr VIII-54-11 z dnia 01-09-11 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr VIII-53-11 z dnia 01-09-11 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr VIII-52-11 z dnia 01-09-11 w sprawie zmian budzetu na 2011r..pdf


PDFProtokół z VIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf


SESJA VII z dnia 30 czerwca 2011 r.

PDFUchwała Nr VII-51-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. opinii dot. przekszt. SP ZOZ w Głuchołazach.pdf

PDFUchwała Nr VII-50-11 RG Tułowice z 30-06-11 zmien. Uchw. XVI-123-08 z 28-08-2008.pdf

PDFUchwała Nr VII-49-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. uchwalenia Statutu OPS w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr VII-48-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr.przyst. do sporz. zmiany planu zagosp. przestrz. gminy.pdf

PDFUchwała Nr VII-47-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. uchw. Reg. utrzym. czyst. i porz. w Gminie Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr VII-46-11 RG Tułowice z 30-06-11 zmien. uchwałę nr III-15-10 w spr.GPPiRPA i N na 2010 r..pdf

PDFUchwała Nr VII-45-11 RG Tułowice z 30-06-11 zm. uchwałę Nr XXII1-58-09 RGT.pdf

PDFUchwała Nr VII-44-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. zmian budż. na 2011.pdf

PDFUchwała Nr VII-43-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. udziel. absolut. Wójtowi Gminy Tułowice za 2010r.pdf

PDFUchwała Nr VII-42-11 RG TUłowice z 30-06-11 w spr. zatw. sp-raw. finans. za 2010 r. TOK.pdf

PDFUchwała Nr VII-41-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. zatwierdzenie sprawozdań finans. zaq 2010 r..pdf


SESJA VI z dnia 26 maja 2011 r.

PDFProtokół z VI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr VI-40-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. opinii dot. przeksztalcenia ZOZ w Białej pol. na likw.MLD.pdf

PDFUchwała Nr VI-39-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zaciąg. długoterm. kredytu.pdf

PDFUchwała Nr VI-38-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. udzielenia pomocy fin. Powiat. Opol. na dofin. zadania.pdf

PDFUchwała Nr VI-37-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf

PDFUchwała Nr VI-36-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VI-34-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchom. grunt.pdf

PDFUchwała Nr VI-33-11 RG Tułowice z 26-05-11 zm. uchw. w spr. zasad nabyw., zbyw. i obc. nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VI-32-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zm. miejsc. PZP we wsi Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr VI-31-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zm. miejsc. PZP we wsi Tułowice obejm. teren przemysłu.pdf

PDFUchwała Nr VI-30-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zmiany zasad udzielania i rozm. zniżek nauczyc..pdf


SESJA V z dnia 23 marca 2011 r.

PDFProtokół z V Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr V-29-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchom. grunt.pdf

PDFUchwała Nr V-28-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. ustalenia górnych stawek opłat za odbier. odpadów komun.pdf

PDFUchwała Nr V-27-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. opłat za swiadczenia w Przedszkolu.pdf

PDFUchwała Nr V-26-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. zmian budżetu gminy Tułowice na 2011r.pdf

PDFUchwała Nr V-25-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr V-24-11 RG Tułowice z 23-03-11 zmien. uchw. Nr XVII-128-08z 9-11-08 w spr. inkasa podatków.pdf

PDFUchwała Nr V-23-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. wyr. zgody na wyodr. fund. sołeckiego w 2012r.pdf


SESJA IV z dnia 10 lutego 2011 r.

PDFProtokół z IV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr IV-22-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2011r.pdf

PDFUchwała Nr IV-21-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. trybu i spos. powoł. i odwoł. czł. zespołu interdyscyp.pdf

PDFUchwała Nr IV-20-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. wyrażenia zgody na wydzier. nieruch. gruntowych.pdf

PDFUchwała Nr IV-19-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. zamiany nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr IV-18-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. określenia wysokości stawek w pod. od nieruch. na 2011r.pdf

PDFUchwała Nr IV-17-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. wzoru deklar. na pod. od nier. i inform. w spr. pod. od nier.pdf


SESJA III z dnia 30 grudnia 2010 r.

PDFUchwała Nr III-16-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2010 rok .pdf

PDFUchwała Nr III-15-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-14-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-13-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr III-12-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.pdf

PDFUchwała Nr III-11-10 RG Tułowice z 30-12-10 w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.pdf


SESJA II z dnia 13 grudnia 2010 r.

PDFUchwała Nr II-10-10 RG Tułowice z 13.12.10 zmieniająca uchwałę Nr XXIII-153-04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30-12-2004.pdf

PDFUchwała Nr-II-9-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr II-8-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr II-7-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr II-6-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr II-5-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr II-4-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.pdf


SESJA I z dnia 1 grudnia 2010 r.

PDFUchwała Nr I-3-10 RG Tułowice z 01.12.10 w sprawie powołania stałych komisji Rady.pdf

PDFUchwała Nr I-2-10 RG Tułowice z 01.12.10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego RG Tułowice.pdf

PDFUchwała Nr I-1-10 RG Tułowice z 01.12.10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.pdf


Wersja XML