Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku


Wójt Gminy Tułowice

 

zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013 r., poz. 1399)  właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiącej jego własność poprzez:

 1. wyposażenie  nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemnik na odpady) oraz utrzymywanie tych urządzeń
  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

      2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

 1. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  zgodnie
  z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z  przepisami ustawy.
 2. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości .
 3. realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy.

Ponadto informuje się, że w świetle obowiązujących przepisów   właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości na terenie swojej nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

Właścicielem chodnika jest również : współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo w użytkowaniu, których powinnością jest oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Nie wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku  stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 i 2a cytowanej wyżej  ustawy.

Ponadto w  przypadku nie uprzątnięcia chodnika właściciele nieruchomości biorą na siebie ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla przechodniów, którzy ulegli wypadkom wskutek nie odśnieżenia lub oblodzenia chodnika.

 

Wójt Gminy Tułowice
Wiesław Plewa


 

Wersja XML