Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym dla czterech odrębnych lokali mieszkalnych w Gminie Tułowice


Tułowice: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego parterowego - czterech odrębnych lokali mieszkalnych w Tułowicach
Numer ogłoszenia: 269504 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego parterowego - czterech odrębnych lokali mieszkalnych w Tułowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku parterowego cztero- mieszkaniowego - wolnostojącego w Tułowicach przy ul. Sawickiej wraz z przyłączami, instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu. Dane techniczne obiektu : Powierzchnia użytkowa - 159,68 m2 Powierzchnia zabudowy - 209,67 m2 Kubatura - 1168,01 m3 (część mieszkalna 691,91 m3 + poddasze 476,10 m3) Powierzchnia użytkowa mieszkań - 4 x 39,92 m2 Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.), opinii kominiarskiej, świadectwa energetycznego oraz innych badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w : - dokumentacji projektowej, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - pomocniczo - w załączonych przedmiarach robót UWAGA !!! Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które wskazane są w dokumentacji, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 4) parametrów technicznych (np.: moc, wysokość podnoszenia, wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) 5) wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.23.14.00-5, 45.23.22.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.23.11-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 500,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.4.1. Zbiorcze zestawienie kosztów - FORMULARZ NR 5. Uwaga : Nie ma obowiązku dołączania do oferty kosztorysu ofertowego, jednak zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do kosztorysu na etapie badania ofert. Wykonawca składa oświadczenie, że na wezwanie zamawiającego przekaże kosztorys ofertowy, w terminie do 3 dni od wezwania. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy będący podstawą wyceny robót zawartą w ofercie, opracowane metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy, jaka zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Przewiduje się zmiany umowy polegające na : 1) uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia : a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, c) sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o których mowa w pkt 3), a mających wpływ na realizację robót, d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, e) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, f) opóźnień z przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 2) Zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzania zmian, mających wpływ na realizację umowy, 3) Uzasadnionej zmianie technologii lub wykonania robót zamiennych na skutek zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy : a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, z powodu braku wiedzy Zamawiającego o jego istnieniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej zadania, b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, d) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, e) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia lub uszkodzenia, a wymagające naprawy, 4) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, 5) zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 p.z.p, 6) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 p.b., polegającej na zmianie rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 7) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4b) ustawy p.b., polegającej na możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 8) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nieodstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy p.b. i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy p.b., spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy p.b. f) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. g)Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tulowice.pl/77/4166/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg na budowę budynku mieszkalnego w Tułowicach.pdf


DOCdruki-wzory do specyfikacji - przetarg na budowę budynku mieszkalnego w Tułowicach.doc


PDFWzór umowy - przetarg na budowę budynku mieszkalnego w Tułowicach.pdf


Projekty:

- Architektura

PDFOpis techniczny - architektura.pdf

PDFRysunki - architektura.pdf

PDFProjekt wykonawczy zieleni.pdf


- Elektryczny

PDFInstalacje elektryczne - opis techniczny.pdf

PDFWarunki przyłączenia.pdf


- Sanitarny

PDFZałącznik nr 1 - sanitarny.pdf


- Konstrukcja

PDFProjekt wykonawczy - opis.pdf

PDFZałącznik nr 1 - konstrukcje.pdf


- Wizualizacje

PDFWizualizacje.pdf


Specyfikacje

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - spis treści.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty ziemne.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - konstrukcji stalowej.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty murowe.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty ciesielskie.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty elektryczne.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty wykończeniowe.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji CO.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty tynkarskie.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty malarskie.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - rusztowań.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji gazu.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji wodno-kanalizacyjnych.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przyłączy wodno-kanalizacyjnych.pdf


Kosztorysy

PDFPrzedmiar elektryczny.pdf

PDFPrzedmiar - instalacje sanitarne.pdf

ATHPrzedmiar - instalacje sanitarne.ath

PDFPrzedmiar - przyłącza.pdf

ATHPrzedmiar - przyłącza.ath

PDFPrzedmiar - roboty budowlane.pdf

PDFKorekta przedmiaru - roboty budowlane.pdf

ATHKorekta przedmiaru - roboty budowlane.ath

PDFPrzedmiar - zagospodarowanie.pdf

ATHPrzedmiar - zagospodarowanie.ath


Wyjaśnienia

PDFWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 21.08.2014r.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.08.2014r.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.08.2014r.pdf


UWAGA zmiana terminów

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.08.2014r.pdf

PDFZestawienie otwartych ofert z dnia 03.09.2014r.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Wersja XML